0
Gratis verzending vanaf 125 euro
Voor 15:00 uur besteld, dezelfde werkdag verstuurd (mits op voorraad)

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Technische Groothandel Online B.V. geldende aanbiedingen en op alle met Technische Groothandel Online B.V. gesloten overeenkomsten. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks schriftelijk wordt overeengekomen en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie. Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Artikel 2 - Identiteit van de onderneming
Technische Groothandel Online B.V.
Gewandeweg 37 5345 HM  OSS
Telefoonnummer: 085 - 001 28 32
E-mailadres: verkoop@technischegroothandelonline.nl
KvK-nummer: 68222955
Btw-identificatienummer: NL857350766B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een webwinkel van Technische Groothandel Online B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Technische Groothandel Online B.V. en consument.
2.           Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Technische Groothandel Online B.V. zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.           Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.           Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5.           Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6.           Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7.           Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod
1.           Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.           Het aanbod is vrijblijvend. Technische Groothandel Online B.V. is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.           Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de webwinkel van Technische Groothandel Online B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Technische Groothandel Online B.V. niet.
4.           Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.           Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Technische Groothandel Online B.V. kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren, maatvoeringen exact overeenkomen met de echte kleuren , maatvoering van de producten. 
6.           Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Technische Groothandel Online B.V.;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Technische Groothandel Online B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Technische Groothandel Online B.V. ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 • Technische Groothandel Online B.V.: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;4
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Technische Groothandel Online B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument Technische Groothandel Online B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Technische Groothandel Online B.V.

Artikel 5 - De overeenkomst
1.           De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.           Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Technische Groothandel Online B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Technische Groothandel Online B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.           Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Technische Groothandel Online B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Technische Groothandel Online B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.           Technische Groothandel Online B.V. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Technische Groothandel Online B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.           Technische Groothandel Online B.V. zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Technische Groothandel Online B.V. waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Technische Groothandel Online B.V. deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 
6.           In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing  op de eerste levering.
7.           Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.             Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Technische Groothandel Online B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.             Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Technische Groothandel Online  B.V. retourneren, conform de door Technische Groothandel Online B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.             Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan Technische Groothandel Online B.V.. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier op de desbetreffende webwinkel. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
4.              Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Technische Groothandel Online B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Bij levering van diensten:


5.           Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6.           Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Technische Groothandel Online B.V. bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van producten naar wens klant gemaakt/aangepast:
7.           Bij levering van producten die op verzoek van de klant speciaal gemaakt/bewerkt dienen te worden heeft de consument geen recht op het herroepingsrecht, mits hij de overeenkomst ontbind voordat de productie/aanpassing daadwerkelijk gestart is. Aan de productie/ aanpassing zit geen vaste doorloop termijn verbonden. Bij deze producten wordt dit voor aankoop duidelijk aangegeven.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
1.           Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor Technische Groothandel Online B.V.

2.           Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Technische Groothandel Online B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de producten, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via terugstorten op het IBAN nummer dat de klant opgeeft tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Bij grote bedragen of herhaaldelijke retouren controleren wij of de IBAN nummers van de betaling en terugstorten overeen komen. Zo niet houden wij het IBAN nummer van de betaling aan.
3.           Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4.           De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Technische Groothandel Online B.V. niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst 


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.           Technische Groothandel Online B.V. kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Technische Groothandel Online B.V. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.           Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door Technische Groothandel Online B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Technische Groothandel Online B.V. geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 
3.           Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs
1.           Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.           In afwijking van het vorige lid kan Technische Groothandel Online B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Technische Groothandel Online B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3.           Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.           Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Technische Groothandel Online B.V. dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.           De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6.           Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Technische Groothandel Online B.V. niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.           Technische Groothandel Online B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Technische Groothandel Online B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 
2.           Een door Technische Groothandel Online B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Technische Groothandel Online B.V. kan doen gelden.
 
3.           Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen twee weken na levering aan Technische Groothandel Online B.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4.           De garantietermijn van Technische Groothandel Online B.V. komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Technische Groothandel Online B.V. is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5.           De garantie wordt ten alle tijden bepaald door de desbetreffende fabrikant of importeur. Het oordeel/ oplossing zal door ons exact worden overgenomen en zal als bindend beschouwd worden. Het is aan de fabrikant/ importeur vrij om op welke manier dan ook de garantie te beoordelen/ oplossen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden mits zij in gebreken blijven volgens het huidige Nederlandse recht.
6.           De verzendkosten die de klant maakt voor het opsturen van een product dat naar onderzoek gerepareerd of vervangen wordt onder garantie worden aan u gecompenseerd door middel van een tegoedbon.  
7.           De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Technische Groothandel Online B.V. en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 


Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.           Technische Groothandel Online B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.           Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan een van de webwinkels van Technische Groothandel Online B.V. kenbaar heeft gemaakt.
3.           Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Technische Groothandel Online B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
4.           Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5.           In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Technische Groothandel Online B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.           Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Technische Groothandel Online B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Technische Groothandel Online B.V.
7.           Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Technische Groothandel Online B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Technische Groothandel Online B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.           Mocht het geleverde pakket beschadigt aangeboden worden door onze transporteur dient u hier direct melding van te maken bij de chauffeur. Is de schade aan het pakket dusdanig groot kunt het pakket ook weigeren. U dient uiterlijk binnen 7 dagen schriftelijk te melden. Zodat wij het probleem voor u kunnen herstellen. Na deze periode vervalt het recht op reclamaties van de levering.


Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1.           De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.           De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.           De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 •  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 •  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Technische Groothandel Online B.V. voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging

4.           Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.           In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6.           Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7.           Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8.           Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 13 - Betaling
1.           Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te voldoen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.           De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Technische Groothandel Online B.V. te melden.
3.           In geval van wanbetaling van de consument heeft Technische Groothandel Online B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling
1.           Webwinkels van Technische Groothandel Online B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.           Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Technische Groothandel Online B.V., nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.           Bij Technische Groothandel Online B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Technische Groothandel Online B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.           Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5.           Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Technische Groothandel Online B.V.. Technische Groothandel Online B.V. is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal onafhankelijk tussen beide partijen bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Technische Groothandel Online B.V. als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6.           Een klacht schort de verplichtingen van Technische Groothandel Online B.V. niet op, tenzij Technische Groothandel Online B.V. schriftelijk anders aangeeft.
7.           Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Technische Groothandel Online B.V., zal Technische Groothandel Online B.V. naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of met een passend voorstel komen mocht vervangen of leveren om welke reden dan ook niet meer mogelijk zijn.


Artikel 15 - Geschillen
1.           Op overeenkomsten tussen Technische Groothandel Online B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2.           Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


De waardering van www.bevestigingsexpert.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.2/10 gebaseerd op 482 reviews.